Jövőre érkezik egy kimondottan magyar fejlesztésű játék, ami a számítógépes játékok piacán elsőként ragadja meg (elég erősen) Trianon témáját.

A REVANS főbb jellemzői:
– többféle játékmenet, egyedibb megoldásokkal és hangvétellel,
– feladatmegoldás mellett sok értékes történelmi információ,
– Egyjátékos és Cooperative játékmenet!

A játék hangulata a fejlesztő szerint valahol a Return to Castle Wolfenstein és a Thief játékok között van félúton.
A demo megjelenése 2020 májusa körül várható, amely során egy erdélyi várban kell majd rendet rakni és a kitűzött feladatokat végrehajtani.

A fejlesztő gondolatai a kép alatt olvashatóak.
(ő készítette a Mohaa-Coop és a ReWolfenstein modot, valamint részt vett az RtCW-Coop és a Wolf3d-Coop modok fejlesztésében)

[HU]
Ez a játék azok számára készül, akik minden intés és lebeszélés ellenére makacsul fogékonyak a magyar történelemre, s nem félnek újabb és újabb dolgokat megtudni történelmünk legnagyobb nemzeti tragédiájáról Trianonról, s még ha csak egy kicsit is, de legbelül már kezdik unni a bónuszra ácsingózó topmenedzserek által megálmodott, valójában teljesen érdektelen konfliktusokra épülő játékokat.

A Revans célja egyértelmű lesz azok számára, akik – normális gondolkodású emberektől elvárhatóan – száz év elteltével sem hajlandók belenyugodni abba, ha amúgy is nehéz sorsú országukat csak úgy, büntetlenül megcsonkítják, népüket porig alázzák. Számukra a trianoni seb egy örökké égető és vérző seb marad, melyet szent kötelességként csak egyféleképp szabad gyógyítani. Az alábbi kép egy korabeli plakát alapján készült a REVANS-hoz:

Hagyományos FPS stílusa ellenére azért igyekszik némi szerény ismerettel is gazdagítani azokat, akik veszik a fáradtságot és beleolvasnak ebben az elvárható szinttől nem kis mértékben elmaradt grafikájú játékban fellelhető anyagokba. Jó hír, hogy ezek átolvasása nélkül is teljesíthető a játék, melyet talán szélsőjobboldalisággal fognak vádolni azok közül, kiknek lebénított agyműködése felett az uralmat már átvette a mindent kiüresítő liberális gépezet, s szeretnek inkább rózsaszín tütüben ugrálva, visítva undorodni mindentől, ami magyar. Ők azok, akik még 75 évvel a nácik végső legyőzése után saját létigazolásuk céljából még minden bokorban nácit látnak. S mivel olyan sokat találnak, ezért jobb híján már a náluk kicsit is konzervatívabbakat, illetve hazájukat feltétel nélkül szerető embereket kiáltják ki annak. Amíg barátságosan útba nem igazítják őket…

De a tolerancia jegyében nem szabad bántani őket, s a játék készítője itt tartja fontosnak jelezni, hogy nem feledkezett meg róluk sem a fejlesztés során, hiszen dekadens felfogásuk mellett ők is magyar emberek. Vagy legalábbis jól beszélik…

[Links]
Facebook
YouTube

[Video]

[ENG]
Next year is a game exclusively developed by Hungarian, which will be the first in the computer games market to grab (quite strongly) the theme of Trianon.

The main features of REVANS are:
– more gameplay, with more unique solutions and tunes,
– lots of valuable historical information besides task solving,
– Single player and Cooperative gameplay!

The game’s mood is, according to the developer, somewhere between Return to Castle Wolfenstein and Thief.
The demo is expected around May 2020, during which time a Transylvanian castle will be put in order and the tasks set will be fulfilled.

The developer’s thoughts can be read below the picture.
(he created the Mohaa-Coop and ReWolfenstein mods and participated in the development of the RtCW-Coop and Wolf3d-Coop mods)

This game is made for those who, despite all warnings and discourses, are stubbornly receptive to Hungarian history, and are not afraid to learn more and more about the greatest national tragedy in our history of Trianon, and even if just a little bit, deep down, are getting tired of games designed by top managers who are looking for a bonus, in fact, based on completely uninteresting conflicts.

The purpose of The Revenge will be clear to those who, as can be expected of normal – minded people, are not willing to accept, after a hundred years, that if their country, which is already a difficult country, is mutilated with impunity, and humiliated their people to the ground. For them, the wound of Trianon remains an eternal burning and bleeding wound, which, as a sacred duty, can only be healed one way.

In spite of its traditional FPS style, it also seeks to enrich those who take the trouble and read into the material found in a game with graphics not slightly below this expected level. The good news is that the game can be completed without reading them, which will probably be accused of right-wing extremism among those whose paralyzed brain function has already been taken over by the Liberal machine that emptied everything, and prefer to jump in pink tutus, screaming to be disgusted with everything that is Hungarian. They are the ones who, 75 years after the final defeat of the Nazis, for their own justification, still see Nazis in every bush. And because they find so much, they are, for lack of a better one, calling out the slightly more conservative and the unconditional love of their country. Until they’re friendly in the way…

But in the spirit of tolerance, they should not be harmed, and the game maker here considers it important to indicate that he did not forget them during the development, as besides their decadent perception they are also Hungarian people. Or so they say…

[POL]
W przyszłym roku pojawi się gra opracowana wyłącznie przez Węgra, która jako pierwsza na rynku gier komputerowych podbije (dość mocno) motyw Trianon.ű

Główne cechy REVANS to:
– więcej rozgrywki, więcej unikalnych rozwiązań i melodii,
– wiele cennych informacji historycznych oprócz rozwiązywania zadań,
– Rozgrywka dla jednego gracza i kooperacja!

Zdaniem twórcy nastrój gry jest gdzieś pomiędzy Return to Castle Wolfenstein a Thief.
Demo ma się ukazać około maja 2020 r., W tym czasie zamek w Transylwanii zostanie uporządkowany, a wyznaczone zadania zostaną wykonane.

Myśli dewelopera można przeczytać pod obrazkiem.
(stworzył mody Mohaa-Coop i ReWolfenstein i brał udział w rozwoju modów RtCW-Coop i Wolf3d-Coop)

Ta gra jest przeznaczona dla tych, którzy pomimo wszystkich upomnień i dyskursu są bardzo podatni na węgierską historię i nie boją się uczyć nowych rzeczy o Trianon, największej narodowej tragedii w naszej historii, a nawet jeśli tylko w środku, przełożeni budzą się do premii to naprawdę zupełnie nieciekawe gry oparte na konfliktach.

Cel Revans będzie jasny dla tych, którzy, jak można się spodziewać po normalnych umysłach, nawet po stu latach nie będą skłonni zapewnić siebie, że bezkarnie upokorzą swój lud, upokarzając swoich ludzi. Dla nich rana Trianon pozostaje wiecznie płonącą i krwawiącą raną, którą można wyleczyć tylko w jeden sposób jako święty obowiązek.

Pomimo tradycyjnego stylu FPS, wciąż stara się wzbogacić tych, którzy starają się przeczytać materiał znaleziony w tej grze, grafiką, która nie jest znacznie poniżej oczekiwanego poziomu. Dobrą wiadomością jest to, że nawet bez ich przeczytania można ukończyć grę, której można oskarżać o skrajną prawicę tych, których sparaliżowana funkcja mózgu została przejęta przez opróżniającą liberalną maszynerię i którzy wolą skakać na różowo, krzycząc na wszystko, co jest węgierskie. To oni, 75 lat po ostatecznej porażce nazistów, wciąż widzą nazistów w każdym buszu, aby udowodnić swoje istnienie. A ponieważ znajduje ich tak wiele, lepiej wołają do ludzi, którzy są nieco bardziej konserwatywni od nich lub którzy bezwarunkowo kochają swoją ojczyznę. Dopóki nie będą przyjaźni na drodze …

Ale w duchu tolerancji nie należy ich skrzywdzić, a twórca gry uważa, że ​​ważne jest, aby wskazać, że nie zostali zapomniani podczas rozwoju, ponieważ są Węgierami oprócz dekadenckiego podejścia. A przynajmniej mówią dobrze …

[RU]
Следующий год – игра, разработанная исключительно венгерским языком, которая станет первой на рынке компьютерных игр, которая (довольно сильно) овладеет темой Trianon.

Основные характеристики REVANS:
– больше игрового процесса, больше уникальных решений и мелодий,
– много ценной исторической информации помимо решения задач,
– Одиночная игра и кооперативный геймплей!

Настроение игры, по словам разработчика, находится где-то между Return to Castle Wolfenstein и Thief.
Демоверсия ожидается примерно в мае 2020 года, в течение которого будет приведен в порядок Трансильванский замок и поставленные задачи будут выполнены.

Мысли разработчика можно прочитать под картинкой.
(он создал моды Mohaa-Coop и ReWolfenstein и участвовал в разработке модов RtCW-Coop и Wolf3d-Coop)

Эта игра предназначена для тех, кто, несмотря на все предостережения дискурса или упрямо восприимчив к венгерской истории, и не боится делать все больше и больше, что является величайшей национальной трагедией в истории, Трианон, пусть даже немного, в глубине души, устал от игры, рассчитанной на высших руководителей, которые ищут бонусы и даже на основе совершенно неинтересных конфликтов.

Цель мести будет ясна тем, кто, как и можно ожидать от нормальных людей, через сто лет откажется признать, что их страна, которая и без того является трудной страной, обездолена и унижена до основания. Для них раны Трианона навсегда останутся пылающей и кровоточащей раной, которую, как священный долг, можно исцелить только одним способом.

Несмотря на традиционный стиль FPS, он также стремится обогатить тех, кто берет на себя труд и читает материал, найденный в игровой графике не чуть ниже этого ожидаемого уровня. Хорошая новость заключается в том, что игру можно завершить, не читая их, что, вероятно, будет обвинено в праворадикальном экстремизме среди тех, чья парализованная мозговая деятельность уже была захвачена либеральной машиной, которая опустошила все и прыгает в розовой пачке, крича до отвращения все, что есть венгерского. Это те, кто спустя 75 лет после окончательного разгрома нацистов, по своим собственным причинам, все еще видят нацистов в каждом кусте. И поскольку они находят так много, за неимением лучшего, они призывают немного более консервативную и безусловную любовь своей страны. До тех пор, пока они не будут дружелюбны…

Но в духе толерантности они не должны пострадать, и создатель игры считает важным указать, что они не были забыты во время разработки, поскольку они также являются венгерскими людьми в дополнение к их декадентскому восприятию. Вот что они говорят…

comment: I used translate.yandex.ru for translation